Cơ cấu kéo

Cơ cấu kéo là một thiết bị kéo quan trọng cho dây chuyền sản xuất AAC, đặc biệt trong khâu ủ đóng rắn. Nó có thể móc và đẩy khuôn hoặc xe goòng. Thiết bị kéo này được sử dụng để vận chuyển khuôn trong phần ủ và kéo xe goòng đến và đi trong khâu chưng áp. Các thành phần chính trong cơ cấu kéo của chúng tôi bao gồm động cơ, bộ đệm dây thép, thiết bị kéo dãn, thiết bị móc / đẩy và dây thép.

THÔNG TIN PHẢN HỒI